آیا فلسفه اسلامى داریم
60 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 1 و 2 » (16 صفحه - از 27 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این‏که عنوان (فلسفه اسلامی) صرفا یک نام است یا توصیفی است حقیقی، مسئله‏ای است در خور بحث. در این مقاله، ابتدا مجموعه‏ای که تحت این عنوان شناخته می‏شود معرفی می‏گردد و سپس نشان داده می‏شود که عنوان مذکور صرفا نام این مجموعه نیست، بلکه توصیف حقیقی آن است؛ یعنی، مجموعه مذکور هم حقیقتا فلسفه است و هم حقیقتا اسلامی. بدین منظور، دو نوع نقش برای آموزه‏های دینی در فلسفه فرض می‏شود، که یک نوع با ماهیت فلسفی فلسفه سازگار نیست و نوع دیگر سازگار است. در مرحله بعد، با تشریح نقش اخیر دین در فلسفه، برای دین حداقل چهار نحو تأثیر سازگار در فلسفه تصویر می‏شود. در نهایت، نشان داده می‏شود که دین اسلام در فلسفه مورد بحث چنین تأثیراتی داشته است، پس فلسفه مذکور حقیقتا اسلامی است. کلید واژه‏ها فلسفه، اسلام، فلسفه اسلامی