تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1358 
مهندسی صنایع 
صنعتی شریف 
 
خارج