سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینى 
پژوهشگر 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینى 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
جلد6 اسفار 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
هستي شناسي و خداشناسي 
تدریس 
دانشگاه صنعتي اصفهان 
مدرس 
 
 
هستي شناسي 
تدریس 
مؤسسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
هستي شناسي و فلسفه اخلاق 
تدریس 
دارالحكمه باقرالعلوم(ع) حوزه علميه 
مدرس 
 
 
درآمدي بر فلسفه اسلامي